PRIJÍMANIE DETÍ DO ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA
 
Dieťa sa do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 
Žiadosť sa podáva u vedúcej zariadenia.
 
1.       Do zariadenia sú prijímané deti, ktorých rodičia alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu majú trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves a
-        vykonávajú zárobkovú činnosť,
-        pripravujú sa na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole,
-        pripravujú sa na trh práce alebo vykonávajú aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce.
 
2.       Po prijatí dieťaťa do zariadenia je rodič povinný vyplniť evidenčný list dieťaťa (potvrdenie o
zamestnaní, potvrdenie lekára nie staršie ako 3 dni, že dieťa môže byť umiestnené v kolektíve).
     Počítadlo prístupov: 040244 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.