8. apríla 2020

Vážení rodičia!

Ako sme sľúbili, informujeme Vás ohľadom vrátenia mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a následne vydaného Opatrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 3. 2020 ostávajú materské školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa uzatvorené až do odvolania.

Platenie mesačného príspevku v materských školách upravuje § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). V zmysle § 28 ods. 7  školského zákona, na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa poplatok neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy počas prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Vzhľadom na to, že momentálne nevieme určiť, do kedy budeme mať prevádzku materských škôl prerušenú, bude sa pomerná časť vypočítavať a zároveň vracať až pri opätovnom nástupe do materských škôl.

Školské jedálne pri Materských školách

V prípade školských jedální rodičia platia réžiu za 1 jedlo. Rodič neuhrádza réžiu za obdobie, počas ktorého sa dieťa v jedálni nestravuje. Ak rodičia zaplatili na stravu preddavok, vyúčtovanie za stravu sa bude vykonávať v mesiaci jún. O spôsobe vyúčtovania a vrátení preplatkov za stravu v ŠJ Vás budeme včas informovať.

Categories: Oznamy