PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY
 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
-        spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
-        dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky
,
-        dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
-        ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
-        s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
-        s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 
Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
 
Žiadosť  sa podáva riaditeľovi MŠ v termíne zverejnenom na webovom sídle mesta a na budove každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
     Počítadlo prístupov: 044653 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.