O nás

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi dňa 27.06.2002 schválilo zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom Správa školských zariadení.

Správa školských zariadení je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta Spišská Nová Ves.

Správa vykonáva riadiacu, hospodársku, ekonomickú, personálnu a mzdovú činnosť vo vzťahu k:

  • trinástim materským školám,
  • dvanástim školským jedálňam pri materských školách,
  • zariadeniu starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Štatutárnym orgánom Správy je riaditeľ, ktorý zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti Správy.