8. apríla 2020

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
– dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
– dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
– dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
– ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
– s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa môžu podávať v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, a ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.