29. mája 2020

Od 01.06.2020 bude opätovne obnovená prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a oboch zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Vzhľadom na skutočnosť, že za prísne stanovených podmienok môžeme v jednej triede umiestniť maximálne 15 detí a rizikoví zamestnanci do práce od 01.06.2020 nenastúpia, počet tried, ktoré budú otvorené je nasledovný:

Materská škola Počet detí Počet tried
Mš Hviezdoslavova 25 2
Mš Gorazdova 45 3
Mš Slovenská 48 3
Mš Tehelná 30 2
Mš I. Krasku 10 1
Mš J. Hanulu 60 4
Mš E. M. Šoltésovej 43 3
Mš Lipová 63 5
Mš Komenského 74 5
Mš S. Tomášika 26 2
Mš P. Jilemnického 61 4
Mš Z. Nejedlého 71 5
Mš Stolárska 89 6 + 1 trieda pre ŠVVP
Mš Rybničná 16 1
ZSoD Nejedlého 15 1
ZSoD Stolárska 11 1

Prevádzka materských škôl sa skracuje na 9 hodín denne, teda od 7:00 hod. do 16:00 hod. Dieťa môže prísť a odísť do/z materskej školy len s členom rodiny, s ktorým býva v spoločnej domácnosti. Pred vstupom do budovy bude dieťaťu a sprevádzajúcej osobe odmeraná telesná teplota a sprevádzajúca osoba bude povinná vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom. Zakazuje sa nosiť do materskej školy akékoľvek hračky.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odovzdať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (dieťa s príznakom respiračného ochorenia nemôže byť prijaté do kolektívu); pre šetrenie času si môžete toto tlačivo vytlačiť doma a prísť už s vypísaným tlačivom, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%206.pdf

Categories: Oznamy