7. apríla 2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 budú podávať od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď kontakty).

K žiadosti je potrebné priložiť aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Rozhodnutie bude z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení doručené na e-mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Materská škola na ulici P. Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi poskytuje diétne stravovanie pre deti trpiace celiakiou.

Categories: Oznamy